Bậc hiệu quả của quạt (Fan Efficiency Grade), FEG

Hệ số đánh giá chất lượng khí động của quạt, là tỷ số của công suất dòng khí ở miệng ra của quạt và công suất hữu ích của động cơ tác động lên trục cánh quạt.