• GLOSSARY

Vật liệu hoàn thiện, trang trí

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

1:2023 QCVN 06:2022/BXD AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

Sảnh thông tầng

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

1:2023 QCVN 06:2022/BXD AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

Lối ra ngoài trực tiếp

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

1:2023 QCVN 06:2022/BXD AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

Khối đế

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

1:2023 QCVN 06:2022/BXD AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

Hệ thống hút xả khói

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

1:2023 QCVN 06:2022/BXD AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

Hành lang bên

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

1:2023 QCVN 06:2022/BXD AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

Gian phòng chung

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

1:2023 QCVN 06:2022/BXD AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

Cửa nắp hút khói (cửa trời hoặc cửa chớp)

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

1:2023 QCVN 06:2022/BXD AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

Ga ra ô tô cơ khí

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 08:2009/BXD CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ PHẦN 2. GARA Ô TÔ

Ga ra ô tô có đường dốc

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 08:2009/BXD CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ PHẦN 2. GARA Ô TÔ

Gara ô tô dạng hở

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 08:2009/BXD CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ PHẦN 2. GARA Ô TÔ

Ga ra ô tô trên mặt đất dạng kín

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 08:2009/BXD CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ PHẦN 2. GARA Ô TÔ

End of content

End of content