TCVN 4056:2012 HỆ THỐNG BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT VÀ SỬA CHỮA MÁY XÂY DỰNG. THUẬT – NGỮ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Biểu đồ kế hoạch bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa tháng

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 4056:2012 HỆ THỐNG BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT VÀ SỬA CHỮA MÁY XÂY DỰNG. THUẬT – NGỮ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Kế hoạch bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa năm

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 4056:2012 HỆ THỐNG BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT VÀ SỬA CHỮA MÁY XÂY DỰNG. THUẬT – NGỮ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Thời gian làm việc được bảo hành

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 4056:2012 HỆ THỐNG BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT VÀ SỬA CHỮA MÁY XÂY DỰNG. THUẬT – NGỮ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Thời gian bảo hành

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 4056:2012 HỆ THỐNG BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT VÀ SỬA CHỮA MÁY XÂY DỰNG. THUẬT – NGỮ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Xác suất sửa chữa trong thời gian cho trước

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 4056:2012 HỆ THỐNG BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT VÀ SỬA CHỮA MÁY XÂY DỰNG. THUẬT – NGỮ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Chi phí sửa chữa cho một giờ máy làm việc

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 4056:2012 HỆ THỐNG BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT VÀ SỬA CHỮA MÁY XÂY DỰNG. THUẬT – NGỮ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Chi phí sửa chữa bình quân

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 4056:2012 HỆ THỐNG BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT VÀ SỬA CHỮA MÁY XÂY DỰNG. THUẬT – NGỮ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Tổng chi phí sửa chữa

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 4056:2012 HỆ THỐNG BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT VÀ SỬA CHỮA MÁY XÂY DỰNG. THUẬT – NGỮ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Chi phí cho một lần sửa chữa

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 4056:2012 HỆ THỐNG BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT VÀ SỬA CHỮA MÁY XÂY DỰNG. THUẬT – NGỮ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Hao phí lao động sửa chữa cho một giờ máy làm việc

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 4056:2012 HỆ THỐNG BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT VÀ SỬA CHỮA MÁY XÂY DỰNG. THUẬT – NGỮ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Hao phí lao động sửa chữa bình quân

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 4056:2012 HỆ THỐNG BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT VÀ SỬA CHỮA MÁY XÂY DỰNG. THUẬT – NGỮ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Tổng hao phí lao động sửa chữa

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

End of content

End of content