TCVN 4038:2012 THOÁT NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Bể tự hoại

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 4038:2012 THOÁT NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Sân phơi bùn

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 4038:2012 THOÁT NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Sự xử lý cặn bằng phương pháp nhiệt

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 4038:2012 THOÁT NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Xử lý cặn nước thải

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 4038:2012 THOÁT NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Nước bùn

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 4038:2012 THOÁT NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Bể mêtan (Mêtanten)

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 4038:2012 THOÁT NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Sự lên men cặn

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 4038:2012 THOÁT NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Sự nén ép cặn

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 4038:2012 THOÁT NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Ổn định bùn trong điều kiện hiếu khí

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 4038:2012 THOÁT NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Hệ thống công trình xử lý bùn cặn

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 4038:2012 THOÁT NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Hồ sinh học

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 4038:2012 THOÁT NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Bể khôi phục bùn hoạt tính

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

End of content

End of content