TCVN 4037:2012 CẤP NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Lượng nước dự trữ sự cố

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 4037:2012 CẤP NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Dung tích nước điều chỉnh

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 4037:2012 CẤP NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Đài nước

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 4037:2012 CẤP NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Bể chứa nước đặt chìm

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 4037:2012 CẤP NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Bể chứa nước có áp

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 4037:2012 CẤP NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Bể điều hòa nước

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 4037:2012 CẤP NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Bể chứa nước

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 4037:2012 CẤP NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Đồng hồ đo nước

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 4037:2012 CẤP NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Trạm bơm cấp nước

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 4037:2012 CẤP NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Mạng lưới cấp nước phân vùng

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 4037:2012 CẤP NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Ống bao đường ống cấp nước

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 4037:2012 CẤP NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

 • TCVN

|

 • Effective

Hố van cấp nước

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

End of content

End of content