TCVN 12873:2020 CĂN HỘ LƯU TRÚ – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ

 • TCVN

|

 • Effective

Chiều rộng thông thủy

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 12873:2020 CĂN HỘ LƯU TRÚ – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ

 • TCVN

|

 • Effective

Chiều cao thông thủy

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 12873:2020 CĂN HỘ LƯU TRÚ – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ

 • TCVN

|

 • Effective

Kích thước thông thủy

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 12873:2020 CĂN HỘ LƯU TRÚ – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ

 • TCVN

|

 • Effective

Diện tích sử dụng

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 12873:2020 CĂN HỘ LƯU TRÚ – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ

 • TCVN

|

 • Effective

Khối kỹ thuật – phụ trợ

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 12873:2020 CĂN HỘ LƯU TRÚ – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ

 • TCVN

|

 • Effective

Khối hành chính quản trị

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 12873:2020 CĂN HỘ LƯU TRÚ – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ

 • TCVN

|

 • Effective

Khối dịch vụ

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 12873:2020 CĂN HỘ LƯU TRÚ – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ

 • TCVN

|

 • Effective

Khối căn hộ lưu trú

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 12873:2020 CĂN HỘ LƯU TRÚ – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ

 • TCVN

|

 • Effective

Công trình công cộng đa chức năng

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 12873:2020 CĂN HỘ LƯU TRÚ – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ

 • TCVN

|

 • Effective

Nhà chung cư hỗn hợp

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 12873:2020 CĂN HỘ LƯU TRÚ – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ

 • TCVN

|

 • Effective

Công trình căn hộ lưu trú

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 12873:2020 CĂN HỘ LƯU TRÚ – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ

 • TCVN

|

 • Effective

Căn hộ lưu trú

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

End of content

End of content