TCVN 12872:2020 NHÀ THƯƠNG MẠI LIÊN KẾ – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ

 • TCVN

|

 • Effective

Chiều rộng thông thủy

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 12872:2020 NHÀ THƯƠNG MẠI LIÊN KẾ – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ

 • TCVN

|

 • Effective

Chiều cao thông thủy

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 12872:2020 NHÀ THƯƠNG MẠI LIÊN KẾ – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ

 • TCVN

|

 • Effective

Kích thước thông thủy

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 12872:2020 NHÀ THƯƠNG MẠI LIÊN KẾ – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ

 • TCVN

|

 • Effective

Diện tích sử dụng

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 12872:2020 NHÀ THƯƠNG MẠI LIÊN KẾ – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ

 • TCVN

|

 • Effective

Không gian lưu trú

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 12872:2020 NHÀ THƯƠNG MẠI LIÊN KẾ – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ

 • TCVN

|

 • Effective

Mặt tiền

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 12872:2020 NHÀ THƯƠNG MẠI LIÊN KẾ – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ

 • TCVN

|

 • Effective

Tầng nửa hầm

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 12872:2020 NHÀ THƯƠNG MẠI LIÊN KẾ – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ

 • TCVN

|

 • Effective

Tầng hầm

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 12872:2020 NHÀ THƯƠNG MẠI LIÊN KẾ – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ

 • TCVN

|

 • Effective

Nhà thương mại liên kế

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

End of content

End of content