TCVN 12871:2020 VĂN PHÒNG KẾT HỢP LƯU TRÚ – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ

 • TCVN

|

 • Effective

Chiều rộng thông thủy

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 12871:2020 VĂN PHÒNG KẾT HỢP LƯU TRÚ – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ

 • TCVN

|

 • Effective

Chiều cao thông thủy

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 12871:2020 VĂN PHÒNG KẾT HỢP LƯU TRÚ – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ

 • TCVN

|

 • Effective

Kích thước thông thủy

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 12871:2020 VĂN PHÒNG KẾT HỢP LƯU TRÚ – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ

 • TCVN

|

 • Effective

Diện tích sử dụng

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 12871:2020 VĂN PHÒNG KẾT HỢP LƯU TRÚ – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ

 • TCVN

|

 • Effective

Khối kỹ thuật – phụ trợ

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 12871:2020 VĂN PHÒNG KẾT HỢP LƯU TRÚ – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ

 • TCVN

|

 • Effective

Khối hành chính quản trị

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 12871:2020 VĂN PHÒNG KẾT HỢP LƯU TRÚ – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ

 • TCVN

|

 • Effective

Khối dịch vụ

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 12871:2020 VĂN PHÒNG KẾT HỢP LƯU TRÚ – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ

 • TCVN

|

 • Effective

Khối văn phòng kết hợp lưu trú

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 12871:2020 VĂN PHÒNG KẾT HỢP LƯU TRÚ – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ

 • TCVN

|

 • Effective

Công trình văn phòng kết hợp lưu trú

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 12871:2020 VĂN PHÒNG KẾT HỢP LƯU TRÚ – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ

 • TCVN

|

 • Effective

Không gian lưu trú

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 12871:2020 VĂN PHÒNG KẾT HỢP LƯU TRÚ – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ

 • TCVN

|

 • Effective

Không gian làm việc

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

TCVN 12871:2020 VĂN PHÒNG KẾT HỢP LƯU TRÚ – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ

 • TCVN

|

 • Effective

Văn phòng kết hợp lưu trú

This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

End of content

End of content