• GLOSSARY

Tầng

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 17:2018/BXD XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

Công trình cao tầng

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 17:2018/BXD XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

Công trình thấp tầng

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 17:2018/BXD XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

Đường ngoài đô thị

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 17:2018/BXD XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

Đường đô thị

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 17:2018/BXD XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

Hành lang an toàn lưới điện cao áp

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 17:2018/BXD XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

Hành lang bảo vệ đê điều

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 17:2018/BXD XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

Hành lang an toàn bảo vệ luồng đường thủy nội địa

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 17:2018/BXD XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

Hành lang an toàn giao thông đường sắt

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 17:2018/BXD XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

Hành lang an toàn đường bộ

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 17:2018/BXD XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

Đất của đường bộ

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 17:2018/BXD XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

Phương tiện quảng cáo ngoài trời đứng độc lập

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 17:2018/BXD XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

End of content

End of content