• GLOSSARY

Dấu hiệu cảnh báo có thể nhận biết

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

Lối vào

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

Công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

Tiếp cận

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

Khuyết tật nhìn

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

Khuyết tật nghe

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

Khuyết tật vận động

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

Người khuyết tật

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

End of content

End of content