• GLOSSARY

Vỏ công trình (Building Envelope)

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 09:2017/BXD CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ

Mật độ công suất chiếu sáng (Lighting Power Density), LPD

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 09:2017/BXD CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ

Hiệu suất hệ thống thông gió, điều hoà không khí

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 09:2017/BXD CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ

Hiệu suất phát sáng của bóng đèn

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 09:2017/BXD CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ

Tổng nhiệt trở (Thermal Resistance) R0

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 09:2017/BXD CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ

Hệ số tổng truyền nhiệt (Thermal Transmittance) U0

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 09:2017/BXD CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ

Chỉ số truyền nhiệt tổng (Overall Thermal Transfer Value)OTTV

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 09:2017/BXD CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ

Chỉ số hiệu quả bơm nhiệt COP, kW/kW

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 09:2017/BXD CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ

Chỉ số hiệu quả máy lạnh (Coefficient of Performance) COP, kW/kW

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 09:2017/BXD CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ

Bậc hiệu quả của quạt (Fan Efficiency Grade), FEG

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 09:2017/BXD CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ

End of content

End of content