• GLOSSARY

Mức rủi ro chấp nhận được

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 07-6:2023/BXD VỀ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT – CÔNG TRÌNH CẤP XĂNG DẦU, KHÍ ĐỐT

Áp suất làm việc tối đa cho phép

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 07-6:2023/BXD VỀ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT – CÔNG TRÌNH CẤP XĂNG DẦU, KHÍ ĐỐT

Bồn chứa nhiên liệu (LPG, CNG, LNG) trên phương tiện giao thông (xe chứa LPG, CNG, LNG)

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 07-6:2023/BXD VỀ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT – CÔNG TRÌNH CẤP XĂNG DẦU, KHÍ ĐỐT

Bồn chứa khí

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 07-6:2023/BXD VỀ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT – CÔNG TRÌNH CẤP XĂNG DẦU, KHÍ ĐỐT

Chai chứa khí

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 07-6:2023/BXD VỀ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT – CÔNG TRÌNH CẤP XĂNG DẦU, KHÍ ĐỐT

Khí thiên nhiên hóa lỏng (Liquified Natural Gas – LNG)

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 07-6:2023/BXD VỀ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT – CÔNG TRÌNH CẤP XĂNG DẦU, KHÍ ĐỐT

Khí thiên nhiên nén (Compressed Natural Gas – CNG)

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 07-6:2023/BXD VỀ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT – CÔNG TRÌNH CẤP XĂNG DẦU, KHÍ ĐỐT

Khí dầu mỏ hóa lỏng (Liquified Petroleum Gas – LPG)

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 07-6:2023/BXD VỀ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT – CÔNG TRÌNH CẤP XĂNG DẦU, KHÍ ĐỐT

Cửa hàng xăng dầu

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 07-6:2023/BXD VỀ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT – CÔNG TRÌNH CẤP XĂNG DẦU, KHÍ ĐỐT

End of content

End of content