• GLOSSARY

Công trình giao thông đô thị

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 07-4:2023/BXD HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT – CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

Xe buýt nhanh

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 07-4:2023/BXD HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT – CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

Giao thông công cộng

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 07-4:2023/BXD HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT – CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

Tốc độ thiết kế

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 07-4:2023/BXD HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT – CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

Khả năng thông hành tính toán

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 07-4:2023/BXD HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT – CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

Khả năng thông hành lớn nhất

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 07-4:2023/BXD HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT – CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

Suất dòng lớn nhất

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 07-4:2023/BXD HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT – CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

Khả năng thông hành

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 07-4:2023/BXD HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT – CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

Lưu lượng xe thiết kế

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 07-4:2023/BXD HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT – CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

Lưu lượng

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 07-4:2023/BXD HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT – CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

Quảng trường

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 07-4:2023/BXD HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT – CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

Đường đô thị

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 07-4:2023/BXD HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT – CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

End of content

End of content