• GLOSSARY

Trạm điều khiển

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 07-3:2023/BXD HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT – CÔNG TRÌNH HÀO VÀ TUY NEN KỸ THUẬT

Khoang cách ly

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 07-3:2023/BXD HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT – CÔNG TRÌNH HÀO VÀ TUY NEN KỸ THUẬT

Lối thoát khẩn cấp

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 07-3:2023/BXD HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT – CÔNG TRÌNH HÀO VÀ TUY NEN KỸ THUẬT

Đường dây, cáp, đường ống kỹ thuật ngầm

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 07-3:2023/BXD HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT – CÔNG TRÌNH HÀO VÀ TUY NEN KỸ THUẬT

Đấu nối kỹ thuật

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 07-3:2023/BXD HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT – CÔNG TRÌNH HÀO VÀ TUY NEN KỸ THUẬT

Tuy nen kỹ thuật

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 07-3:2023/BXD HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT – CÔNG TRÌNH HÀO VÀ TUY NEN KỸ THUẬT

Hố ga kỹ thuật

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 07-3:2023/BXD HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT – CÔNG TRÌNH HÀO VÀ TUY NEN KỸ THUẬT

Hào kỹ thuật

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 07-3:2023/BXD HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT – CÔNG TRÌNH HÀO VÀ TUY NEN KỸ THUẬT

End of content

End of content