• GLOSSARY

Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình (tuổi thọ thiết kế)

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 03:2022/BXD PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Sửa chữa lớn (đối với kết cấu công trình)

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 03:2022/BXD PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Nhóm nguy hiểm cháy theo công năng của công trình

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 03:2022/BXD PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Kết cấu công trình

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 03:2022/BXD PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Độ bền lâu

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 03:2022/BXD PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Cấp nguy hiểm cháy kết cấu công trình

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 03:2022/BXD PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Cấp hậu quả

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 03:2022/BXD PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Bậc chịu lửa

… This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.

QCVN 03:2022/BXD PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

End of content

End of content