TCVN 9311-5:2012

TCVN 9311-5:2012 ISO 834-5:2000 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA – CÁC BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – PHẦN 5: CÁC YÊU CẦU RIÊNG ĐỐI VỚI BỘ PHẬN NGĂN CÁCH NẰM NGANG CHỊU TẢI

...
This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.