TCVN 9261:2012

TCVN 9261:2012 ISO 1803:1997 XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – DUNG SAI – CÁCH THỂ HIỆN ĐỘ CHÍNH XÁC KÍCH THƯỚC – NGUYÊN TẮC VÀ THUẬT NGỮ

...
This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.