TCVN 9255:2012

TCVN 9255:2012 ISO 9836:2011 TIÊU CHUẨN TÍNH NĂNG TRONG TÒA NHÀ – ĐỊNH NGHĨA, PHƯƠNG PHÁP TÍNH CÁC CHỈ SỐ DIỆN TÍCH VÀ KHÔNG GIAN

...
This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.