TCVN 6085:2012

TCVN 6085:2012 ISO 7437:1990 BẢN VẼ KỸ THUẬT – BẢN VẼ XÂY DỰNG – NGUYÊN TẮC CHUNG ĐỂ LẬP BẢN VẼ THI CÔNG CÁC KẾT CẤU CHẾ TẠO SẴN

...
This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.