TCVN 6083:2012

TCVN 6083:2012 ISO 7519:1991 BẢN VẼ KỸ THUẬT – BẢN VẼ XÂY DỰNG- NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ TRÌNH BÀY BẢN VẼ BỐ CỤC CHUNG VÀ BẢN VẼ LẮP GHÉP

...
This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.