TCVN 5896:2012

TCVN 5896:2012 ISO 9431:1990 BẢN VẼ XÂY DỰNG – BỐ TRÍ HÌNH VẼ, CHÚ THÍCH BẰNG CHỮ VÀ KHUNG TÊN TRÊN BẢN VẼ

...
This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.