TCVN 5895:2012

TCVN 5895:2012 ISO 8560:1986 BẢN VẼ KỸ THUẬT – BẢN VẼ XÂY DỰNG- THỂ HIỆN CÁC KÍCH THƯỚC MÔ ĐUN, ĐƯỜNG VÀ LƯỚI MÔ ĐUN

...
This content is restricted. Please register or signup for a premium plan.