WWR

Tỷ số diện tích cửa sổ – diện tích tường

Window to Wall Ratio