SPD

thiết bị bảo vệ chống quá điện áp đột biến

Surge Protection Device