SHGC

Hệ số hấp thụ nhiệt của kính

Solar Heat Gain Coefficient