QCVN

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

National technical regulation