NEMA

Hiệp hội các nhà sản xuất thiết bị điện quốc gia

National Electric Manufacturers Association