Vật liệu lọc

Lớp đỡ và vật liệu lọc trong bể lọc, dùng để làm sạch và xử lý nước.