Trạm làm sạch nước thải

Toàn bộ nhà, công trình và các thiết bị để làm sạch nước thải và xử lý cặn.