Tổng hao phí lao động bảo dưỡng kỹ thuật

Toàn bộ lượng lao động cần thiết để bảo dưỡng kỹ thuật (tính bằng giờ công) trong một thời gian sử dụng máy nhất định