Tốc độ lọc

Lượng nước chảy qua một đơn vị diện tích vật liệu lọc, trong một đơn vị thời gian.