Thời gian lưu nước

Khoảng thời gian trung bình để nước lưu lại trong công trình của hệ thống cấp nước.