Sửa chữa đột xuất

Sửa chữa không theo kế hoạch định trước, nhằm khắc phục các hư hỏng bất thường của máy