Sự phát sáng

Sự cháy không có ngọn lửa nhưng có phát sáng.