Sự lan truyền ngọn lửa theo kết cấu

Sự lan truyền cháy trên bề mặt và bên trong các cấu kiện và kết cấu xây dựng.