Sự làm trong nước

Quá trình tách các cặn lơ lửng và chất keo ra khỏi nước.