Sự làm sạch nước

Các quá trình công nghệ, dùng để làm trong và khử màu nước.