Sự làm mềm nước

Quá trình xử lý nước để làm giảm độ cứng của nước