Sự khử muối trong nước

Quá trình xử lý nước để giảm nồng độ muối hòa tan trong nước đến mức độ cho phép