Sự không điều hòa nhu cầu dùng nước

Sự dao động lưu lượng nước trong một đơn vị thời gian.