Sự khoáng hóa các chất bẩn trong nước thải

Quá trình biến đổi các hợp chất hữu cơ trong nước thải thành các chất vô cơ.