Sự bốc cháy

Sự bắt đầu cháy do tác động của nguồn cháy.