Rơ le điều nhiệt

Bộ thiết bị phản ứng tự động với nhiệt độ.