Quá trình làm sạch nước thải trong điều kiện kỵ khí

Quá trình phân hủy các chất hữu cơ có trong nước thải dưới tác dụng của các vi sinh vật trong điều kiện không có ôxi của không khí.