Quá trình làm sạch nước thải trong điều kiện hiếu khí

Quá trình phân hủy các chất ô nhiễm hữu cơ có trong nước thải dưới tác dụng của các vi sinh vật trong điều kiện có ôxi của không khí.