Ống xả nước thải

Đoạn ống dẫn nước thải từ nhà và công trình ra hệ thống thoát nước bên ngoài.