Ổn định bùn trong điều kiện hiếu khí

Sự khoáng hóa bùn hoạt tính bằng phương pháp ôxi hóa.