Nước dâng do bão

Hiện tượng nước biển dâng cao hơn mực nước triều bình thường do ảnh hưởng của bão.