Năng lượng nhiệt

Năng lượng tỏa ra khi cháy hoàn toàn một đơn vị khối lượng của vật liệu.