Môi trường khí nén

Môi trường khí có áp suất lớn hơn áp suất không khí tự nhiên.